direct naar inhoud van REGELS
Plan: Binnenhavens Eerste herziening
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0718.BPBH02-VG01

REGELS

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 Plan

Het bestemmingsplan 'Binnenhavens Eerste herziening' van de gemeente Vlissingen als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0718.BPBH02-VG01.

1.2 Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan 'Binnenhavens' met identificatienummer NL.IMRO.0718.BPBH01-VG01, zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad van Vlissingen op 11 april 2013.

1.3 Camper

Een motorvoertuig dat is uitgerust om in te overnachten en recreëren.

1.4 Camperlocatie

Een aangewezen terrein met camperplaatsen met eventueel daarbij behorende faciliteiten zoals oplaadpunten voor stroom, watertappunten en vuilwaterstortstations.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Schakelbepaling en aanpassing bestemmingsplan 'Binnenhavens'

De regels van het paraplubestemmingsplan 'paraplubestemmingsplan parkeernormering' met identificatienummer NL.IMRO.0718.BPPH01-VG01 zijn onverkort van toepassing binnen het plangebied van voorliggend bestemmingsplan 'Binnenhavens Eerste herziening'.


De regels van het bestemmingsplan "Binnenhavens" met identificatienummer NL.IMRO.0718.BPBH01-VG01 zijn van toepassing, met dien verstande, dat onderstaande als volgt wordt aangepast:

 • a. Artikel 3 lid 3.1, sub f, (bestemming Gemengd - 1) van de regels van het bestemmingsplan Binnenhavens wordt, gewijzigd en aangevuld en komt als volgt te luiden:
  f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca categorie 1b/1c': tevens voor horeca uit categorie 1b/1c;
 • b. Artikel 3 lid 3.1, sub g, (bestemming Gemengd - 1) van de regels van het bestemmingsplan Binnenhavens wordt, onder vernummering van de navolgende leden toegevoegd en komt als volgt te luiden:
  g. ter plaatse van de aanduiding 'horeca categorie 2: tevens voor horeca uit categorie 2;
 • c. Artikel 3 lid 3.1, sub h, (bestemming Gemengd - 1) van de regels van het bestemmingsplan Binnenhavens wordt, onder vernummering van de navolgende leden toegevoegd en komt als volgt te luiden:
  h. ter plaatse van de aanduiding 'horeca categorie 3: tevens voor horeca uit categorie 3, waarvan maximaal 8 keer per jaar gebruik van mag worden gemaakt in combinatie met een geluidsdag;
 • d. Artikel 3 lid 3.1, sub i, (bestemming Gemengd - 1) van de regels van het bestemmingsplan Binnenhavens wordt, onder vernummering van de navolgende leden toegevoegd en komt als volgt te luiden:
  i. ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning': tevens voor zakelijke, culinaire en culturele bijeenkomsten;
 • e. Artikel 3 lid 3.1, sub j, (bestemming Gemengd - 1) van de regels van het bestemmingsplan Binnenhavens wordt, onder vernummering van de navolgende leden toegevoegd en komt als volgt te luiden:

j. Ter plaatse van de aanduiding 'zakelijke bijeenkomsten': tevens zakelijke bijeenkomst toegestaan, zoals beurzen en congressen;

 • f. Artikel 3 lid 3.1, sub k, (bestemming Gemengd - 1) van de regels van het bestemmingsplan Binnenhavens wordt, onder vernummering van de navolgende leden toegevoegd en komt als volgt te luiden:

k. Ter plaatse van de aanduiding 'logiesverstrekkende horeca uitgesloten' is logiesvertrekkende horeca niet toegestaan.

 • g. Artikel 3 lid 3.2.1, sub e, (bestemming Gemengd - 1) van de regels van het bestemmingsplan Binnenhavens wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden:

e. binnen de bestemming 'Gemengd – 1' mag ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding 'maximum aantal horecavestigingen – 1', het aantal zelfstandige horecavestigingen maximaal één bedragen.

 • h. Artikel 3 lid 3.6 sublid 3.6.1 wordt toegevoegd en deze komt als volgt te luiden:
  Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 ten behoeve van een horecavestiging ter plaatse van de aanduiding 'afwijkingsbevoegdheid - 1' (op de zuidelijke punt van de eerste landtong), met inachtneming van de volgende bepalingen:
  • 1. maximaal één zelfstandige horecavestiging, naast de bestaande horeca in De Lasloods, uit categorie 1b/1c is toegestaan binnen de bestemming Gemengd - 1;
  • 2. de zelfstandige horecavestiging heeft een bruto vloeroppervlak (bvo) van ten hoogste 750 m2, waarbij logiesverstrekkende horeca is uitgezonderd van de bepaling dat de omvang maximaal 750 m² bvo mag bedragen;
  • 3. de horecavestiging is gebiedsgerelateerd en/of een aanvulling biedend op andere horeca in de gemeente.
 • i. Artikel 3 lid 3.6 sublid 3.6.2 (bestemming Gemengd - 1) van de regels wordt toegevoegd en deze komt als volgt te luiden:

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 ten behoeve van een camperlocatie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - afwijkingsbevoegdheid – 2', mits voldaan wordt aan de daartoe door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde richtlijnen.

 • j. Artikel 4.1, sub d, (bestemming Gemengd - 2) van de regels van het bestemmingsplan Binnenhavens wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
  d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca'; tevens voor één zelfstandige horecavestiging, welke aan visserij gerelateerd is, uit categorie 1b en 1c".
 • k. Artikel 4 lid 4.2 sublid 4.2.1 sub e wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden:
  e. De oppervlakte van een zelfstandige horecavestiging bedraagt ten hoogste 750 m2 brutovloeroppervlak (bvo), waarbij logiesverstrekkende horeca is uitgezonderd van de bepaling dat de omvang maximaal 750 m2 bvo mag bedragen.
 • l. Artikel 5 lid 5.2 sublid 5.2.1 sub f wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden:
  f. De oppervlakte van een zelfstandige horecavestiging bedraagt ten hoogste 750 m2 brutovloeroppervlak (bvo), waarbij logiesverstrekkende horeca is uitgezonderd van de bepaling dat de omvang maximaal 750 m2 bvo mag bedragen.
 • m. Artikel 5 lid 5.2 sublid 5.2.1 sub g wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden:
  g. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal horecavestigingen -1' mag het aantal zelfstandige horecavestigingen maximaal één bedragen.
 • n. Artikel 5 lid 5.2 sublid 5.2.1 sub h wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden :
  h. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal horecavestigingen - 3' mag het aantal zelfstandige horecavestigingen maximaal drie bedragen.
 • o. Artikel 14 (algemene afwijkingsregels) van de regels van het bestemmingsplan Binnenhavens wordt, onder vernummering van artikel 14 en 15 tot artikel 15 en 16, toegevoegd en komt als volgt te luiden:
 • p.
  Artikel 14 Algemene afwijkingsregels
  14.1 Algemeen
  Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en van het straat- en bebouwingsbeeld, bij een omgevingsvergunning afwijken c. voor het overschrijden van de bouwhoogte voor gebouwen tot een maximale bouwhoogte van 32 meter, mits dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt gewenst wordt geacht.
 • q.
  14.2 Voorwaarden
  De afwijking als bedoeld in lid 14.1 kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
  a. het straat- en bebouwingsbeeld;
  b. de milieusituatie;
  c. de verkeersveiligheid;
  d. de sociale veiligheid;
  e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond, die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan, waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag, waarop het bouwwerk teniet is gegaan.
 • b. burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

4.2 Overgangsrecht gebruik

Voor het gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken, dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan één jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik, dat al in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Hoofdstuk 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Binnenhavens Eerste herziening'.