Gemeente:
Vlissingen
Plannaam:
Stedelijke Bedrijventerreinen Vlissingen
Status:
Vastgesteld

Artikel 5 Groen

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groene ruimte, parken en tuinen;

b. waterpartijen en waterlopen;

c. recreatief medegebruik, waaronder evenementen en speel- en sportvoorzieningen;

d. ter plaatse van de aanduiding ‘zend- en/of ontvangstinstallatie’ : tevens voor een zend- en/of ontvangstinstallatie;

e. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – reclamezuil’ : tevens voor een specifieke vorm van bedrijf, zijnde een reclamezuil;

f. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – bedrijf-1’ : tevens voor bedrijven, voor zover deze voorkomen in de categorieën 1, 2 en 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'Deelgebieden Baskensburg en Vrijburg';

g. verkeer- en parkeervoorzieningen;

h. geluidwerende voorzieningen;

i. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen;

 

5.2 Bouwregels

5.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen, gelden de volgende bepalingen:

a. de bouwhoogte, met uitzondering van terreinafscheidingen, bedraagt ten hoogste 5.00 meter;

b. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 3.00 meter.

c. ter plaatse van de aanduiding ‘zend- en/of ontvangstinstallatie’ bedraagt de bouwhoogte ten hoogste 40.00 meter;

d. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - reclamezuil’ bedraagt de bouwhoogte ten hoogste 30.00 meter;

e. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – bedrijf-1’ zijn de op grond van artikel 3, lid 2, geldende bouwregels van toepassing.

 

5.3 Nadere eisen

5.3.1 Nadere eisen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. een goede woonsituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bebouwing.

 

5.4 Ontheffing van de bouwregels

5.4.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

a. het bepaalde in lid 5.2, onder 5.2.1 tot ten hoogste 20% van de toegelaten bouwhoogte;

b. ontheffing mag niet leiden tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen.

 

5.4.2 Procedureregel

Bij het toepassen van deze bevoegdheid gelden de algemene procedureregels in deze planregels.

 

5.5 Specifieke gebruiksregels

5.5.1 Strijdig gebruik

Onverminderd het bepaalde in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening is het in elk geval verboden grond en bouwwerken te gebruiken voor het opstellen, opslaan, lozen c.q. storten van materialen, goederen of stoffen, met uitzondering van tijdelijke opslag ten behoeve van openbare werken of bouwprojecten.

 

5.6 Wijzigingsbevoegdheid

5.6.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen in de bestemming water en verkeer en in de bestemming, die geldt voor de gronden, die grenzen aan de gronden met de bestemming groen, mits de wijziging niet leidt tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen.