Gemeente:
Vlissingen
Plannaam:
Stedelijke Bedrijventerreinen Vlissingen
Status:
Vastgesteld

Artikel 7 Verkeer

 

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met ten hoogste 2x2 rijstroken;

b. ter plaatse van aanduiding ‘sport’ : tevens voor het uitoefenen van sportactiviteiten en daaraan ondergeschikte horeca;

c. ter plaatse van de aanduiding 'railverkeer' : uitsluitend voor het railverkeer en de daarbij behorende voorzieningen;

d. pleinen, voetpaden, rijwielpaden, voetgangersgebieden;

e. parkeervoorzieningen;

f. bermen, beplanting, groenvoorzieningen, waterpartijen, waterlopen en andere waterhuishoudkundige voorzieningen;

g. andere, bij de bestemming, behorende voorzieningen, zoals kunstwerken, verlichting, straatmeubilair, verkeersborden, geluidwerende voorzieningen, verwijzingsborden en verkeersregelinstallaties;

h. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen.

 

7.2 Bouwregels

7.2.1 Gebouwen, niet zijnde nutsvoorzieningen

Voor gebouwen, niet zijnde nutsvoorzieningen, gelden de volgende bepalingen:

a. gebouwen, niet zijnde nutsvoorzieningen, mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak op de gronden met de aanduiding ‘sport;

b. de maximale bouwhoogte staat aangegeven op de verbeelding;

 

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen, gelden de volgende bepalingen:

a. de bouwhoogte, met uitzondering van terreinafscheidingen, bedraagt ten hoogste 10.00 meter;

b. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 3.00 meter.

 

7.3 Nadere eisen

7.3.1 Nadere eisen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. een goede woonsituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bebouwing.

 

7.4 Ontheffing van de bouwregels

7.4.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

a. het bepaalde in lid 7.2, onder 7.2.2, sub a, tot ten hoogste 15.00 meter;

b. ontheffing mag niet leiden tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen.

 

7.4.2 Procedureregel

Bij het toepassen van deze bevoegdheid gelden de algemene procedureregels in deze planregels.

 

7.5 Wijzigingsbevoegdheid

7.5.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen in groen, water en in de bestemming, die geldt voor de gronden, die grenzen aan de gronden met de bestemming verkeer, mits de wijziging niet leidt tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen.