Gemeente:
Vlissingen
Plannaam:
Stedelijke Bedrijventerreinen Vlissingen
Status:
Vastgesteld

Artikel 16 Algemene ontheffingsregels

 

16.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de planregels voor:

a. afwijkingen van de in deze regels voorgeschreven breedte- en dieptematen, oppervlakten, afmetingen en bebouwingspercentages en/of de uitkomst daarvan tot ten hoogste 10%;

b. afwijkingen tot ten hoogste 10.00 meter in de plaats, richting of afmetingen van bestemmings- en bouwgrenzen ten behoeve van:

- een geringe aanpassing van het tracé of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling, indien de verkeersveiligheid of de verkeersintensiteit daartoe aanleiding geeft;

- een ruimtelijk of technisch beter verantwoorde situering van bouwwerken;

- een aanpassing van de bij uitmeting van een terrein blijkende werkelijke toestand;

c. het oprichten van antennes, antenne-opstelpunten en zend- en ontvangstmasten voor mobiele telefonie, radio- en televisiecommunicatie en alarmeringsvoorzieningen, zoals een sirene, tot 40.00 meter.

 

 

16.2 Procedureregel

Bij toepassing van de ontheffingsbevoegdheid gelden de algemene procedureregels in deze regels, met dien verstande, dat burgemeester en wethouders, voorafgaand aan het aanvangen van de procedure voor een aanvraag als bedoeld onder 16.2 een onderzoek (laten) uitvoeren door een onafhankelijke deskundige over de vraag of vestiging in het kernwinkelgebied van Vlissingen, of direct aansluitend aan het kernwinkelgebied, niet mogelijk is.