direct naar inhoud van Artikel 9 Regels in verband met Waterkering
Plan: Buitenhaven
Status: vastgesteld
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0718.BVBU01-VG01

Artikel 9 Regels in verband met Waterkering

9.1 Bestaand gebruik en bestaande bouwwerken
  • a. de in het verordeningsgebied gelegen gronden en bestaande bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande gebruik;
  • b. bestaande bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen op dezelfde locatie.

9.2 Aanvulling ten aanzien van GEBRUIK

In aanvulling op het bepaalde in lid 9.1:

  • a. opslag en bewerking ban explosiegevaarlijk materiaal is niet toegestaan.

9.3 Afwijken van de regels ten aanzien van GEBRUIK

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 9.2 onder  a, indien voor opslag en het bewerken van explosiegevaarlijk materiaal een watervergunning is verleend en de aantasting van de waterkering niet onevenredig wordt geschaad. Het bevoegd gezag vraagt hiervoor advies van de beheerder van de waterkering.

9.4 Aanvulling ten aanzien van BOUWEN

In aanvulling op het bepaalde in lid 9.1 en besluitsubvlak Waterkering mag op deze gronden, worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  • a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 9.1 genoemde gebruik uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 10 m.
  • b. Ten behoeve van ander gebruik mag – met inachtneming van de voor dit gebruik geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

9.5 Afwijken van de regels ten aanzien van BOUWEN

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 9.4 onder  b, indien de bij de betrokken besluitvlak behorende bouwregels in acht worden genomen en het belang van de waterkering door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. Het bevoegd gezag vraagt hiervoor advies van de beheerder van de waterkering.