direct naar inhoud van 2.2 De beheersverordening
Plan: Buitenhaven
Status: vastgesteld
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0718.BVBU01-VG01

2.2 De beheersverordening

2.2.1 Inhoudelijk

Een beheersverordening is een beheerregeling voor het bestaande gebruik voor een gebied, waarin geen ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien. Daaronder moet worden verstaan: geen ruimtelijk relevante veranderingen in het planologisch toegestane gebruik van gronden, opstallen alsmede bouwkundige wijzigingen van bouwwerken.

Het begrip 'bestaand' kan zowel 'eng' als 'ruim' worden uitgelegd.

  • Bij bestaand gebruik in enge zin worden alleen de bestaande feitelijk aanwezige functies en bebouwing vastgelegd. Het gaat daarbij om gebruik en bouwen inclusief hetgeen op basis van verleende vergunningen is toegestaan, maar nog niet is gerealiseerd.
  • Bij gebruik in ruime zin wordt het geldende bestemmingsplan als uitgangspunt genomen.

Bij gebruik in ruime zin gaat het (boven op het gebruik in enge zin) tevens om het gebruik dat door het geldende bestemmingsplan wordt toegelaten. Ook alle nog niet gerealiseerde gebruiks- en bouwmogelijkheden vallen daaronder. Het is toelaatbaar dit gebruik in ruime zin in een beheersverordening op te nemen.

In de beheersverordening Buitenhaven is ervoor gekozen de ruimte, die het geldende bestemmingsplan biedt, mee te nemen. Reden hiervoor is dat de gronden nagenoeg geheel daadwerkelijk zijn uitgegeven en ook als zodanig in gebruik en bebouwd zijn. Daarom zijn feitelijk nauwelijks nieuwe, grote, ruimtelijke ontwikkelingen, mogelijk, noch voorzien.

2.2.2 Bestanddelen beheersverordening

Anders dan bij het bestemmingsplan bepaalt de Wet ruimtelijke ordening niet uit welke elementen een beheersverordening bestaat. Het is wel duidelijk, dat de beheersverordening betrekking heeft op een gebied en regels geeft voor het beheer van het gebied. De beheersverordening heeft een digitale component en sluit aan bij de digitale opzet van de instrumenten van de Wet ruimtelijke ordening.

Dat maakt, dat een beheersverordening bestaat uit:

  • een object, dat bestaat uit het gebied, waarop de verordening betrekking heeft; deze is op de bijbehorende verbeelding aangegeven als verordeningsgebied, met één of meer objecten binnen het gebied, die op de verbeelding zijn aangegeven als besluit(sub)vlak;
  • regels, die gekoppeld zijn aan het gebied en/of de objecten en die kunnen gaan over gebruiksvormen, bouwen, aanleggen, slopen, afwijken met een omgevingsvergunning en eventueel overgangsrecht.

Alhoewel de Wet ruimtelijke ordening dit evenmin bepaalt, is het noodzakelijk de beheersverordening vergezeld te laten gaan van een toelichting, waarin de gemaakte keuzen zijn onderbouwd. De Wet ruimtelijke ordening bepaalt wel dat de beheersverordening de volgende elementen kan bevatten:

  • een verbod om bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren zonder omgevingsvergunning (bijvoorbeeld ter bescherming van bepaalde waarden of belangen);
  • een verbod om bouwwerken te slopen zonder omgevingsvergunning (bijvoorbeeld voor cultuurhistorisch waardevolle objecten);
  • binnenplanse afwijkingsregels;
  • overgangsrecht.

In de beheersverordening Buitenhaven is in het algemeen geen noodzaak gebleken om een aanleg- of sloopverbod op te nemen. Hoewel de verordening op het eerste gezicht voldoende bouw- en gebruiksmogelijkheden bevat binnen het gebied, is er alle aanleiding, gezien de aard, het karakter en de ligging van het gebied, om enkele binnenplanse afwijkingsregels voor geringe afwijkingen op te nemen. Een uitzondering is gemaakt voor bescherming van de archeologische waarden en leidingen.

Overgangsrecht is pas noodzakelijk op het moment, dat de toegestane gebruiksvormen afwijken van de feitelijk bestaande situatie. Dit mag namelijk niet zonder meer worden wegbestemd, indien zich dat zou voordoen. Omdat deze verordening juist de feitelijk bestaande situatie positief bestemd, is van wegbestemmen geen sprake en is een overgangsrechtelijke regeling niet strikt noodzakelijk. Voor de zekerheid is wel een gebruikelijke bepaling opgenomen.

2.2.3 Procedureel

De beheersverordening is een gemeentelijke verordening. In tegenstelling tot een bestemmingsplan of omgevingsvergunning staat tegen de vaststelling van een beheersverordening geen beroep open. Bij de voorbereiding van deze beheersverordening is de gelegenheid aan een ieder gegeven een inspraakreactie in te dienen. Deze worden betrokken bij de vaststelling van de beheersverordening door de gemeenteraad.

De beheersverordening wordt digitaal vastgesteld en bekend gemaakt, tegelijk met de verordening op papier. Bij verschil in uitleg is de digitale versie beslissend.