direct naar inhoud van 3.2 Waarom een beheersverordening voor de Buitenhaven
Plan: Buitenhaven
Status: vastgesteld
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0718.BVBU01-VG01

3.2 Waarom een beheersverordening voor de Buitenhaven

Buitenhaven betreft het kade- en havengebied van de Buitenhaven. Tevens zijn in het gebied opgenomen de Veerhavenweg, de spoorweg en het stationsgebied. De grens van het gebied van de beheersverordening is aangesloten op de aangrenzende bestemmingsplannen Bedrijventerrein Poortersweg, Bedrijventerrein Souburg, Kenniswerf-oost, Binnenhavens, Binnenstad-Eiland en Buitengebied. Daarmee ontstaat een gebiedsdekkend geheel van actuele juridisch-planologische regelingen, waartoe de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2013 verplicht.

De kades en gronden rondom de Buitenhaven zijn door de beheerder, Zeeland Seaports, nagenoeg volledig uitgegeven. In hoofdzaak zijn er haven- en kadegebonden bedrijven gevestigd. Met de Veerhavenweg, die buiten gebruik is geraakt na opheffing van de veerdienst, bestaan nu nog geen concrete plannen. Het stationsgebied en de spoorwegverbinding liggen ook in het gebied. Daarnaast bevinden zich in het gebied het trainingscentrum van de brandweer en de marinekazerne. Ook deze situatie blijft gehandhaafd. Een volledige inventarisatie van eigendommen en functies is opgenomen in bijlage 2.

Zoals in paragraaf 2.2.1 aangegeven zijn feitelijke nieuwe, grootschalige, ruimtelijke ontwikkelingen niet voorzien. Om die reden is een beheersverordening een adequaat instrument om het bestaande gebruik in ruime zin te continueren. In het verleden is niet gebleken, dat dit de ontwikkeling en bedrijfsvoering van de aanwezige bedrijven belemmert. Temeer, indien nodig, kan door middel van een planologische omgevingsvergunning (zie paragraaf 2.3.4) medewerking worden verleend aan initiatieven, die onverhoopt niet binnen de beheersverordening passen, maar die in planologisch opzicht wenselijk en aanvaardbaar zijn.

In samenspraak met Zeeland Seaports en de Provincie Zeeland wordt gestudeerd op een visie voor dit gebied. Voor een aantal projecten in het gebied van Vlissingen Stadshavens (dat is een veel groter gebied dan alleen de Buitenhaven) is door het Ministerie van EL&I een bijdrage verleend. Met de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen, in het aan de oostzijde van de Buitenhaven aangrenzende gebied, ontstaat een belangrijke ruimtelijke ingreep in dit gebied. Dit vergt een aanpassing van de eerder geformuleerde deelprojecten.

Voor de Buitenhaven zal dit dan in hoofdzaak gaan om revitalisering van het kade- en havengebied. Daarnaast wordt bezien of nog gebieden kunnen worden toegevoegd, waarvoor met name de zone aan de westzijde van de Buitenhaven (de Veerhavenweg) in aanmerking zou kunnen komen. Deze aan te passen studie, met alle bijbehorende financiële exercities, vergt echter tijd en zal niet op een zodanig tijdstip gereed zijn, dat nog tijdig – voor 1 juli 2013 – een nieuw bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Om die redenen vormt de beheersverordening een adequaat instrument om aan de wettelijke actualiseringsplicht te voldoen.

Zodra de nu in ontwikkeling zijnde visie gereed is, waarbij de vestiging van de marinierskazerne het uitgangspunt vormt, alsmede de mogelijke uitbreiding van het zeehaventerrein aan de westzijde (onder andere Veerhaven), kan met de opstelling van een bestemmingsplan worden gestart. In dat bestemmingsplan zal dan met name de nieuw beoogde ruimtelijke ontwikkelingen planologisch moeten worden verankerd.