Gemeente:
Vlissingen
Plannaam:
Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 1e wijziging
Status:
Vastgesteld

Artikel 4 Recreatie - Verblijfsrecreatie

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een kampeerterrein met ten hoogste 50 standplaatsen voor kampeermiddelen, waarvan ten hoogste 5 permanente standplaatsen;

b. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, groen-, verkeer-, parkeer-, en laad- en losvoorzieningen en andere bij de bestemming behorende voorzieningen;

c. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen, waterberging en andere waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

4.2 Bouwregels

 

4.2.1 Gebouwen

a. binnen het bestemmingsvlak mag ten hoogste één, niet voor bewoning, maar voor centrale voorzieningen bestemd gebouw worden gebouwd tot een oppervlakte van ten hoogste 250 m2 en een bouwhoogte van ten hoogste 5 meter;

b. de oppervlakte van de kampeermiddelen op de permanente standplaatsen mag ten hoogste 70 m2 bedragen;

c. de afstand tussen de kampeermiddelen op de permanente standfplaatsen bedraagt tenminste 3 meter.

 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen, met uitzondering van terreinafscheidingen, bedraagt ten hoogste 5 meter;

b. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 3 meter.

 

4.3 Afwijken van de bouwregels

 

4.3.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantastinig van het ruimtelijk en landscvhappelijk beeld plaatsvindt, bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1, onder a, tot ten hoogste 15 permanente standplaatsen.